Search

voorwaarden

Verhuur info

De aangegeven huurprijzen zijn excl btw.

Uw bestelling kan worden afgehaald te Hamont of indien gewenst leveren wij aan huis tegen een meerprijs.

Alle verhuringen onder de 50€ excl btw zijn onderworpen aan een administratiekost van 4€

Leveringsomstandigheden dienen duidelijk besproken te worden ( bv:breedte en hoogte poort)

Het minimale facturatie bedrag voor de frituur of snackwagen is 250€ excl btw en excl transportkosten

voorwaarden

aanvang van de huur

De huur gaat in op het moment dat de huurder of zijn aangestelde (afgekort klant) de goederen in ontvangst neemt, of de goederendoor roels party service (afgekort Rps) worden afgeleverd op de overeen gekomen plaats. Rps kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet juist of te laat leveren van de goederen. Indien het transport door Rps gebeurt, wordt de klant geacht aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal Rps of de goederen ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant of de goederen terug meenemen . in dit laatste geval worden de extra transport kosten aangerekend aan de klant. Het verhuurde materiaal wordt geleverd in perfecte staat een volledig conform de bestelbon. Onze klanten worden daarom verzocht het ontvangen materiaal zorgvuldig na te kijken en ons , op straffe van verval, uiterlijk binnen de twee uur na in ontvangstneming ervan te verwittigen indien er enige tekort of gebrek wordt vastgesteld. Zulke verwittiging kan gebeuren op gsm nr 0032(0)496.21.34.62 of via e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING .

Indien niemand aanwezig is , registreert het automatische antwoordapparaat uw boodschap.

Einde van de huur

Rps behoudt zich het recht om te allen tijde de huurovereenkomst te verbreken, zonder gerechtelijke tussenkomst en de goederen terug te halen waar deze zich ook mogen bevinden.

Indien de klant na verstrijking van de huurtermijn de goederen niet terugbezorgd, heeft Rps het recht de goederen zelf terug te halen , zonder enige aanmaning en zonder gerechtelijke tussenkomst. Alle daaruit vloeiende kosten worden door gerekend aan de klant, alsook blijft de huurprijs verschuldigd tot de goederen terug in het magazijn van Rps zijn. Rps behoudt altijd het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faillissement van de klant, zodat noch klant noch derden eigenaar kunnen worden uitgezonderd wanneer er door Rps een verkoopfactuur wordt opgemaakt. Het materiaal dient op de afgesproken datum en uur te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij aanvang van de huur. Indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd of beschadigd , dan worden er extra kosten of reinigingskosten aangerekend.

Risico

De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen. Hij zal dit dan ook binnen de twee uren aan Rps meedelen en verbindt zich ertoe Rps te vergoeden tegen nieuwwaarde . ook tijdens het transport blijft de klant aansprakelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal. De klant dient de goederen goed te verpakken . laden en lossen valt onder de aansprakelijkheid van de klant.

Rps kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen op of met onze springkastelen en andere attracties

Rps kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor stormschade aan tenten of door tenten veroorzaakte schade, van geen enkele aardt

De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten voor de tenten en acttracties de verzekeringswaarde kan altijd opgevraagd worden bij rps , storm, aansprakelijkheid, eender welke schade….

 

Tenten geplaatst op verharde ondergrond, waar geen pinnen in de grond geslagen kunnen worden , dienen door de huurder verankerd te worden met gewichten of iets dergelijks, ook hier kan rps nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsel van geen enkele aard.

waarborg

De klant is steeds verplicht een waarborgsom te betalen, de hoegrootheid van deze waarborg wordt bepaald door Rps. Deze som kan niet worden beschouwd als voorschot of betaling op de huur en geeft nooit recht op intresten. Deze waarborg dient ten laatste bij in ontvangstnamen van de goederen betaald te worden. Bij niet betaling van de waarborg heeft Rps het recht het contract te verbreken en alle tot hiertoe gemaakte kosten aan de klant door te rekenen. De waarborg wordt pas aan de klant teruggegeven nadat hij al zijn verplichtingen is nagekomen.

Betaling

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen werd dat de klant op de vervaldag vermeld op de factuur, dient te betalen